Ideologie Nadřazenosti LP

by Interpunkce

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
Intro 00:56
2.
Exekuce 02:11
EXEKUCE Podmanivé – televizní spoty reklamní Nehumánní – obchody s lidkými životy Geniální – neskryté finanční podvody Bezbranné – okrást i o to poslední Půjč si na pohřeb, půjč si na život Pachuť dlužnictví přebíjí touha mít Úpadek morálky, nenasytnost Stáhnou tě z kůže, stáhnou tě z kůže Amorální zotročení – bohatý kynou, chudý umíraj Chamtivá exhibice – zastaven dům, zima, hlad Ilegální utlačení – koloběh mýtů bez pravd Zubožená generace – majetek i nad smrt dát Z bezedných koryt obchodu s chudobou přetéká nenasytnost EXEKUCE Captivating TV commercials Inhumane trades with human misery Ingenious unconcealed financial fraud even the last thing taken from helpless borrow for the funeral, borrow for living Distaste of debt is overwhelmed by the desire to have Decay of morality, greed They will tear your skin off Amoral enslavement - the rich are rising, the poor are dying Greedy exhibition - pledged house, cold, hunger Illegal oppression - the cycle of myths without truths Impoverished generation - property over death Greed flows over the bottomless troughs filled with poverty trade
3.
Bez boje 00:49
BEZ BOJE Brečet a naříkat předposraně Duševních mrzáků integrace Těžce chtít svobodu, když ruce jsou v prdeli hluboko zaražený Kdo když ne my a kdy když ne teď Bez cihel nepostaví se zeď Bez boje revolty nebude svobody Flintu si zahodil tak zatni pěst Nesnít a bojovat za lepší svět Tít do živého, není boj bez jizev WITHOUT STRUGGLE Cry and moan prematurely Integration of mental cripples Hard to want freedom when the hands are deeply stuck in the ass If not us, who? If not now, when? without bricks, wall can't be build There will be no freedom without a fight and revolt you've dropped your gun, so clench your fist not to dream and fight for a better world cutting through skin has to leave scars
4.
Klíč 01:45
KLÍČ leze po železe, nedá pokoj dokud nevyleze leze po železe nedá pokoj dokud nevyleze řekni mi jak poznáš kdy přesně usínáš řekni mi jak poznáš světlo od svíce řekni mi jak poznáš že vlastně nic nepoznáš řekni mi jak poznáš to co oni v Gaze řekni mi jak poznáš, že vlastně nic nepoznáš řekni mi jak poznáš, že nejsi blázen řekni mi jak poznáš, že správnym klíčem odmykáš řekni mi jak poznáš, že máš kudlu v zádech KEY He crawls over metal, he won’t Stop until he gets there Just tell me how you know Exactly when you fall asleep Just tell me how you know Light from the candle Just tell me how you know That you know nothing Just tell me how you know The same as the dead in Gaza Just tell me how you know Where do you have your soul Just tell me how you know That you are not crazy Just tell me how you know That you picked the right key Just tell me how you know That you have been stabbed in Your back
5.
Hoax 01:49
HOAX Pomalu ztrácíme potřebu pravdy kritickýmu myšelní stojíme zády koho dnes zajímaj zdroje nebo fakta když davem hejbe dezinformační sekta HOAX vytvořit nepřehledný svět HOAX jakou sílu může mít pár vět? HOAX myšlení ovlivňujou HOAX armády trollů Xenofobní názory jsou v první lize když lidem vize tvoří televize ze všech těch zdrojů maj v hlavě smetí a pak ty nesmysly cpou do svejch dětí Každý medium patří někomu kdo má svý cíle a motivaci k tomu názory co šíříš ty nejsou tvoje jseš jenom pěšák hybridního boje HOAX vytvořit nepřehledný svět HOAX jakou sílu může mít pár vět? HOAX myšlení ovlivňujou HOAX armády trollů pochodujou HOAX We are slowly losing the need for truth turning our backs on critical thinking Who cares about sources or facts today when disinformation sect moves the crowd HOAX To create a confusing world HOAX what power can few sentences have? HOAX they influence people's thinking HOAX armies of trolls Xenophobic views are in the first league when people's vision is created by television from all of those sources they have garbage in their heads and then they feed the nonsense to their kids Every medium belongs to someone who has their own goals and motivation The views you're spreading aren't yours you're just an infantryman of hybrid war HOAX To create a confusing world HOAX what power can few sentences have? HOAX they influence people's thinking HOAX armies of trolls are marching Lies Disrupt unity Gossip quarrel the family Envy Break relationships Hate to raise the murderers
6.
14. Století 01:33
XIV. století Vzbuďte je někdo oni nemají ponětí že už nežijem ve čtrnáctym století Jedna rada pro tebe starej se o sebe Přemýšlej o vině V tradiční rodině Láska je láska ty homofobní kriple Hele dva kluci držej se za ruce. TO NENI NORMÁNLNÍ. Co je dneska normální? Hele dvě holky držej se za ruce. TO JE PROTI PŘÍRODĚ. Sám seš proti přírodě. Hele dva translidi držej se za ruce. TO NENÍ PŘIROZENÝ. Sám seš přirození. Hele dvě bytosti držej se za ruce, z toho bych blil. Já bych blil z tvýho xichtu. 14th CENTURY Somebody wake them up they have no clue that we don't live in 14th century anymore Just one advise for you mind your onw bussiness think about a guild in traditional family love is love you homophobic fuck Look, two boys holding hands. THAT IS NOT NORMAL! What is normal nowadays? Look, two girls holding hands. THAT IS AGAINST THE NATURE. You are against the nature. Look, two trans people holding hands. THAT IS NOT RIGHT. Your mind is not right. Look, two human beings holding hands. THAT MAKES ME SICK. Your face makes me sick.
7.
Neviditelné mříže Nadějný pohled obratem zbledne, zařezává se hloubš včera i dneska, není kam utéct, facka je násilí spoušť Brekem se dusí, klečí na kolenou Krví zbrocenou tvář slzy neumyjou Na venek úsměv, uvnitř umírá Tvůj domov tvým vězením jest Hnijící pach úzkosti, v níž tyran je králem Bolavé rány, zuřivý řev, je trýzní nekonečnou Výkřiky do šedé ulice zůstávají bez odezvy INVISIBLE BARS The hopeful look immediately fades, it only cuts deeper Yesterday and today, there is nowhere to run, slap is the trigger of violence choked by crying, down on her knees Tears won't wash the blood-stained face Smiling on the outside, dying on the inside Your home is your prison The rotting smell of anxiety in which the tyrant is the king The aching wounds and furious roar are endless torment Shouts into the gray street remain unanswered
8.
ŤĚŽBA POKRAČUJE stroj se zasekl genocida pokračuje populace krmená populace krmená léky na hlad Kat mrtvých pilířů svobody Továrny na smrt Třídící suť a rez bezmoci Bezduché šípy Tnoucí pulzující prázdnotu Stroje stojí Těžba pokračuje Masakr pohltí Tiché ostatky agónie Kaz shnilých kořenů odvahy Zbytky svobody Zbytkama svobody nakrmte hlídací psy MINING CONTINUES a machine is jammed the genocide continues population fed population fed with drugs for hunger hangman of the dead pillars of freedom Death factories Sorting rubble and rust of helplessness Spiritless arrows intersect pulsing emptiness Machines are shut down Mining continues The massacre devours silent remains of agony Decay of rotten roots of courage Debris of freedom Feed the watch dogs with leftovers of freedom
9.
SPÁLENÉ MYŠLENKY Zničili všechno, spálili minulost Rozdali hněv, zbyla jen zlost Spálili všechno, zničili minulost Ideologie nadřazenosti Spálených myšlenek bylo už dost Nabít schopnost učit se z chyb bylo by třeba Vykročit z marnosti repetice, neopakovat Nechceme skončit na farmě prasat, tabula rasa BURNED THOUGHTS They destroyed everything, burned the past They spread wrath and only anger remained They burned everything, destroyed the past Ideology of superiority Enough was of burnt thoughts is necessary to gain the skill of learning from mistakes Step out of the futility of repetition, never to repeat We don't want to end up on a pig farm, tabula rasa
10.
ÚTĚK Z REALITY S nadějí hledáme spásu v příbězích O tom jak budem žít na druhých březích Přicházet o to, co je teď tady Oběť co s životem neví si rady Nespasíš se útěkem z reality Náboženstvím duchovní totality Církve chtěj, abys jim svůj život svěřil To oni potřebují, aby si věřil Dokola obcházet jeden velkej kámen U zdi pak brečet že nejsi svým pánem Na kolena, znásilněná Tisíce let, nespočet obětí Už žádná modlitba do nebe neletí ESCAPE FROM REALITY With hope we are looking for salvation in stories About how we will live on the other shores Losing what's here and now Victim who can't cope with life you can't redeem yourself by escaping reality through the religion of spiritual totalitarianism The churches want you to give your life to them Its them that need you to believe going in circles around one big rock Then cry at the wall that you are not your own master On your knees, raped Thousands of years, countless victims No prayer goes to heaven anymore
11.
Represe 00:42
REPRESE Když nespravedlnost stane se normou Odpor se stane povinností Je na čase povolat bezpečnostní složky Nechat jim popustit uzdu svých vášní Míň represe Míň deprese Už ti běží na pomoc Fízl svině co chce moc REPRESSION When injustice becomes law Resistance becomes duty It's time to call in the security forces Let them unleash their passions Less repression Less depression He's running to help you Fucking pig who wants the power
12.
Kolaborant zrádce Horká linka, chladný hlas Za tepla diktuje, čí zazní jména Viníci rozsudkem na pravdu skoupým Na věčnost posláni druhem sobě rovným Katem stává se, kdo býval bratrem Nabízet potichu ve slevě češství Nechutný sluha zvrhlého systému Konečné řešení otázky štěstí Kolaborant zrdáce Morální kompas směrem na zmrdství Odpustkem místenka v masovým hrobě Rezavá hrdost, ohnutá páteř Lidským odpadem být v každý době COLLABORATOR AND TRAITOR Hotline, cold voice promptly dictates whose names will be listed The culprits judged without any truth by their equals condemned to eternity Once Brother becomes the executioner quietly offering Czechness at a discount Disgusting servant of a perverted system the final solution to the question of happiness Collaborator and traitor A moral compass towards assholiness Place in the mass grave for indulgence Rusty pride, bent spine Human waste at all times

about

Record: S kudlou v zádech DIY records
Mix and Master: Šaman
Red vinyl (300 pieces)
Released by S kudlou v zádech in collaboration with:
Missing the point distribution
DIY Kolo records
Phobia records
Šváb records
Emergency records
Véva records
Related crew
Animator records
Dis-šrot records
GRF records
Trash and Burn records

Thanx to: Šaman, Dan, Jelu, Mirek, Hanka
and of course everyone for support!

Copies order on skudlouvzadech@seznam.cz // interpunkce@gmail.com // www.facebook.com/interpunkceband // www.facebook.com/skudlouvzadech

credits

released January 31, 2021

license

all rights reserved

tags

about

Interpunkce Prague, Czechia

4 headed HC Punk band from Prague - Czech Republic
Est. 2015

O - Vox
D - Guitar
K - Bass
O - Drums

☮/♥/Ⓐ

contact / help

Contact Interpunkce

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Interpunkce, you may also like: